OPERAT WODNOPRAWNY

Usługi wodne w zakresie:

 • poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
 • piętrzenia, magazynowania lub retencjonowania wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód,
 • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję.
 • odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych,
 • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.
 • korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej,
 • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast,
 • odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.

Szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 • odwadniania gruntów i upraw,
 • użytkowania wód znajdujących się w stawach i rowach,
 • przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
 • wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu,
 • uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych,
 • nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę,
 • korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej,
 • nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę.
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1,
 • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
 • wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • chów ryb w sadzach,
 • zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb,
 • korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,
 • organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej.

Wykonanie urządzeń wodnych:

 • wykonanie urządzeń wodnych to – budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, rozbiórka lub likwidacja tych urządzeń,
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
 • urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie.
 • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
 • sztuczne zbiorniki lub stopnie wodne usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami lub stopniami,
 • stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji.
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
 • obiekty energetyki wodnej,
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.