DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie KIP dla następujących przedsięwzięć:

Studnie głębinowe

 • dla ujęć wód podziemnych o głębokości od 100 m,
 • dla urządzeń lub zespołów urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3
  na godzinę,
 • dla urządzeń lub zespołów urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej,
  o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3
  na godzinę, jeżeli w odległości
  mniejszej niż 500 m znajduje się inne urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych
  o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3
  na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód.

Budowle piętrzące i kanały

 • na obszarach objętych formami ochrony przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,  z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niż 1 m realizowanych na
  podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony
  przyrody,
 • jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące wodę,
 • jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla
  piętrząca wodę,
 • na wysokość nie mniejszą niż 1 m,
 • kanały w rozumieniu  ustawy Prawo wodne

Ścieki

 • instalacje do oczyszczania ścieków, przewidziane do obsługi nie mniej niż
  400 równoważnych mieszkańców, zgodnie z ustawą Prawo wodne
 • instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do
  wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Zbieranie i przetwarzanie odpadów

 • instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia
  1997 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających
  ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej,
  a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów,
 • punkty do zbierania lub przeładunku złomu.

Gospodarowanie wodą w rolnictwie

 • melioracja łąk, pastwisk lub nieużytków,
 • melioracja terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody,
 • melioracja na obszarze nie mniejszym niż 2 ha, jeżeli w odległości nie większej niż 1 km od granicy projektowanego obszaru meliorowanego w ciągu ostatnich
  5 lat zmeliorowano obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha oraz łączna powierzchnia projektowanego obszaru meliorowanego oraz obszaru zmeliorowanego w ciągu ostatnich
  5 lat wyniesie nie mniej niż 5 ha,
 • melioracja na obszarze nie mniejszym niż 5 ha,
 • realizacja zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na terenach gruntów
  innych niż orne, znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form
  ochrony przyrody,
 • realizacja stawów o głębokości nie mniejszej niż 3 m