DOTACJA DO BUDOWY I RENOWACJI ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI

Warunki uzyskania dotacji:

 • wniosek o udzielenie dotacji złożony w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy,
 • decyzja pozwolenia wodnoprawnego w przypadku budowy zbiornika,
 • dokumentacja projektowo – kosztorysowa w przypadku renowacji zbiornika,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
 • opinię osoby posiadającej uprawnienia w zakresie melioracji, potwierdzającą celowość i zasadność wykonania zgłoszonych we wniosku robót – w przypadku ubiegania się o środki na renowację zbiornika wodnego.

Kwota dofinansowania i ograniczenia:

 • minimalna powierzchnia zbiornika/zbiorników – 0,5 ha,
 • maksymalna powierzchnia zbiornika/zbiorników – 2,0 ha,
 • budowa zbiorników wodnych małej retencji – 60 tys. zł/ha,
 • renowacja zbiorników wodnych małej retencji – 30 tys. zł/ha,
 • udział środków budżetu Województwa nie może przekroczyć 90 % faktycznej wartości wykonanych prac.

Środki przeznaczone na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w tym budowę i renowację zbiorników małej retencji, pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

 

 ,